دانلود دانلود بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس -کامل و جامع

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
محقق گرامی،شما با جستجوی دانلود بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(دانلود بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

آزمایشگـاه کنتـرل نیروگـاه طـوس وظـیفه تسـت ،تـعمیـر و نـگهداری از تجهیزات کنترلی بکار رفته در قسمت های مختلـف نیروگـاه طـوس را به عـهده دارد؛ دردوره تعـیرات اساسی واحد های نیروگاه این آزمایشگاه وظیفه بررسی و تنظیم این تجهیزات را بر اسـاس جـزوات مدونی کـه نحـوه تنظیـم هرتجهیز را مشخص نموده است بر عهده دارد

ادامه مطلب